Jakość

Pieczęć doskonałości

CO TO?

Pieczęć doskonałości jest wyrazem uznania przyznawanym nagrodzonym projektom zgłoszonym do programu „Horyzont 2020”, które zostały uznane przez Komisję Europejską za dofinansowanie na realizację jego rozwoju.

DLACZEGO TO OSIĄGNĘLIŚMY?

Sanz Clima R&D Telematics zdobył to wyróżnienie ze względu na swój wkład w optymalizację komfortu cieplnego w transporcie na całym świecie dzięki nowym technikom innowacji w zakresie sterowania i wydajności HVAC.

UNE-EN ISO 9001

CO TO?

ISO 9001 określa kryteria systemu zarządzania jakością, którego zasady obejmują podejście procesowe, silną orientację na klienta, motywację i implikację najwyższego kierownictwa oraz cel ciągłego doskonalenia.

DLACZEGO TO OSIĄGNĘLIŚMY?

Jakość jest jedną z podstawowych wartości Sanz Clima, a uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2015 dla wszystkich spółek zależnych Sanz Clima Group reprezentuje nasze zobowiązanie do oferowania najwyższej jakości produktów i usług, które dostarczamy na całym świecie.

UNE-EN ISO 14001

CO TO?

ISO 14001 to międzynarodowa norma określająca wytyczne, które firma musi spełnić, aby osiągnąć skuteczny system zarządzania środowiskowego (EMS).

DLACZEGO TO OSIĄGNĘLIŚMY?

Certyfikat ISO 14001:2015 jest wyrazem uznania dla wysiłków podejmowanych przez Sanz Clima S.L. w celu zminimalizowania odpadów i emisji generowanych przez jej działalność. Jesteśmy przekonani, że każda osoba i firma musi przyczynić się do osiągnięcia ekologicznego i wolnego środowiska emisji, aby zachować przyrodę świata.

Regulamin EKG ONZ

CO TO?

Regulaminy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ) to zestaw 138 przepisów, które tworzą jednolity system mający na celu poprawę globalnego bezpieczeństwa, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i zużycia energii oraz poprawę odporności na kradzież pojazdów oraz powiązanych komponentów i wyposażenia.

DLACZEGO TO OSIĄGNĘLIŚMY?

Sanz Clima wdrożyła system jakości i zgodności procedur produkcyjnych, które wykazują zgodność z wymaganiami Regulaminów EKG ONZ, które mają zastosowanie do jej działalności (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja). Ta homologacja uznaje spełnienie bezpieczeństwa i wydajności w całej gamie produktów zaprojektowanych i wyprodukowanych przez Sanz Clima.

Przepisy zawarte w Certyfikacie to:

  • UN/ECE R10: Części lub oddzielne zespoły techniczne w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej.
  • UN/ECE R118: Spalanie materiałów.
  • UN/ECE R122: Systemy grzewcze.

VDA Verband der Automobilindustrie

CO TO?

Norma VDA określa niezbędne wymagania i praktyki, aby zaspokoić potrzeby firm z niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Pierwotnie stworzony przez główne firmy w sektorze motoryzacyjnym, standard VDA stał się punktem odniesienia dla firm produkcyjnych związanych z motoryzacją na całym świecie.

DLACZEGO TO OSIĄGNĘLIŚMY?

W celu osiągnięcia najwyższej jakości produktów i usług, procesy produkcyjne Sanz Clima zostały dostosowane zgodnie ze standardem VDA. Procesy i produkty są monitorowane i regularnie kontrolowane w oparciu o ciągłe doskonalenie.

Polityka jakości i ochrony środowiska

CO TO?

Polityka Jakości i Środowiska Sanz Clima określa strategiczne cele i działania realizowane przez najwyższe kierownictwo Sanz Clima w celu osiągnięcia celów jakościowych i środowiskowych. Wszystkie informacje dotyczące aspektów środowiskowych i efektów działalności środowiskowej organizacji są dostępne dla zainteresowanych stron na żądanie.

Innowacyjne MŚP

CO TO?

Innowacyjna pieczęć MŚP jest uznaniem, które Ministerstwo Gospodarki i Konkurencyjności (MINECO) przyznaje firmom, które spełniają szereg wymagań, a zatem mają innowacyjny charakter, w celu ustanowienia polityki publicznej, która pomaga im w rozwoju i zrównoważonym rozwoju.

Poznaj naszą firmę w skrócie

Request custom product